Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met iPadel, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, cursussen en andere vormen van activiteiten in het aanbod bij iPadel. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk bevestigd zijn.

Grondslag open aanbod

Onder open aanbod wordt verstaan activiteiten, waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de door iPadel gestelde toelatingseisen, ongeacht de organisatie waarin die persoon werkzaam is. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijsinformatie, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk/per e-mail is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Aan de deelname van een cursus of workshop kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals verplichte vooropleiding, verplichte voorafgaande workshops, aanwezigheidsplicht en dergelijke.

Prijzen en prijswijziging

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door iPadel gehanteerde prijzen inclusief BTW. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, besluiten of beschikkingen van partijen waarmee wordt samengewerkt, dan wel andere kostenelementen, kan iPadel de prijs van de activiteit eenzijdig aanpassen.

Wijze van facturering en betaling

Deelnemers ontvangen bij inschrijving alle betalingsgegevens conform de afspraken die iPadel in deze heeft gemaakt.

Deelnemers betalen, bij voorkeur via een bankoverschrijving, uiterlijk 2 weken voor de activiteit of direct indien de activiteit binnen 2 weken plaatsvindt o.v.v. naam deelnemer en workshopdatum.

Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer toegang tot de activiteit worden ontzegd.

Wettelijke (lasten)verhogingen

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen iPadel en de deelnemer wijzigingen optreden in wettelijke heffingen, is iPadel gerechtigd deze heffingen voor reeds overeengekomen dan wel gerealiseerde opdrachten dienovereenkomstig aan te passen en aan de deelnemer door te belasten. Dit met inachtneming van door de overheid gestelde regels, met dien verstande dat deze aanpassing minimaal geschiedt conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen iPadel en de deelnemer komt tot stand door het insturen van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier (per post, via de website of e-mail) en door bevestiging van iPadel via e-mail (of per post indien er geen e-mail contact mogelijk is). Na ontvangst van de inschrijving krijgt de deelnemer uiterlijk binnen 5 dagen een bevestiging per e-mail/per post toegestuurd. De aanmelding is daarmee definitief.

Voor de jeugdactiviteiten is het van belang dat de ouder/verzorger goed telefonisch bereikbaar is tijdens de activiteit. Een minderjarige kan deelnemen aan de volwassenen-workshops onder begeleiding van een ouder/verzorger en met toestemming van een ouder/verzorger. 

Wijziging van de overeenkomst

Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteiten te wijzigen of aan te vullen zal iPadel dit kenbaar maken.

Personeel

Indien in cursus- of opleidingsmateriaal een docent van iPadel met naam wordt genoemd, is iPadel, indien noodzakelijk, vrij deze te vervangen door gecertificeerde en ervaren docenten.

Annulering door deelnemer of iPadel

De deelnemer kan deelname aan een cursus of opleiding annuleren tot een bepaalde tijd voor de aanvang van de cursus of opleiding. Annulering dient altijd schriftelijk c.q. per mail / Whatsapp te geschieden en ontvangst dient door iPadel bevestigd te worden.

  • De volgende annuleringsregeling geldt voor alle activiteiten:
  • Annuleringen binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat de deelnemer zich heeft ingeschreven (herroepingsrecht): volledige restitutie.
  • Indien bovenstaande niet van toepassing is:
  • Annuleringen meer dan 10 dagen voor de eerste dag van de activiteit: volledige restitutie min €10 administratiekosten.
  • Annuleringen tussen 5 en 10 dagen voor de eerste dag van de workshop: 50% restitutie.
  • Annuleringen binnen 4 dagen of niet op komen dagen: geen restitutie.

Als je nog niet hebt hebt betaald, dien je bij annulering, vóór de activiteit alsnog de verschuldigde kosten over te maken. Incassokosten komen daar eventueel bij.

Het is eenmalig mogelijk om tot uiterlijk 10 dagen voor de workshop om te boeken naar een andere activiteit op een andere datum.

Wanneer een activiteit geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelname, zal een ingeschreven deelnemer zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte worden gesteld. De reeds betaalde kosten worden gerestitueerd.

Restitutie van betaalde kosten vindt binnen 14 dagen plaats.

Aansprakelijkheid

Mocht iPadel ondanks de nodige zorg toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de kosten die iPadel heeft ontvangen. In geen geval is iPadel aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend en alleen het Nederlandse recht van toepassing.

Presentatie

Cursisten, deelnemers, co-trainers en assistenten maken geen deel uit van iPadel. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen praktijkvoering, toepassing van het geleerde en hun presentatie in welke vorm dan ook. Het is ongepast om overdreven uitspraken te doen over te behalen resultaten of om oneigenlijke claims.

Klachtenprocedure

Het indienen van een klacht geeft de deelnemer niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de deelnemer en iPadel, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Na ontvangst van de klacht zendt iPadel binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging aan de deelnemer waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal vier weken. Mocht het niet haalbaar zijn binnen 4 weken, dan wordt deze periode zonodig verlengd, waarbij een indicatie wordt gegeven hoe lang verwacht wordt dat het gaat duren.

Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

De uitspraak van de onafhankelijke deskundige is bindend voor iPadel, eventuele consequenties worden door iPadel zo snel mogelijk afgehandeld.

Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 2 jaar bewaard.

Overmacht

Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle omstandigheden waarop iPadel redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een cursus wordt verhinderd.

Onder bedoelde situaties vallen acties van vakbonden, bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel van iPadel storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, mobilisatie, onlusten, oorlog, terrorisme, vandalisme, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die al dan niet op verzoek van iPadel betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk e.d.

Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal iPadel een andere tijd of dag voor het houden van deze les proberen vast te stellen. Dit kan eventueel door het opschuiven van een geheel lesprogramma met een tijdseenheid.

Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van de opleiding treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op spoedige aanvang of hervatting, dan heeft iPadel het recht de opleiding schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat er enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt.

In geval van annulering door overmacht zal iPadel een andere tijd of dag de door de deelnemer eventueel betaalde vooruitbetaalde gelden naar pro rato van de reeds gevolgde lessen binnen 14 dagen terugstorten.

Auteursrecht en Intellectuele eigendomsrechten

Alle door iPadel aan de deelnemer in gebruik gegeven intellectuele goederen blijven eigendom van iPadel. De deelnemer mag al het door iPadel vervaardigde en of ter beschikking gestelde materiaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van iPadel niet toegestaan om website-, workshop- en ander materiaal geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch of op andere wijze) of deze gegevens aan derden af te staan, te verkopen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Indien schriftelijk toestemming wordt verleend, dient ten allen tijde een duidelijke bronvermelding naar www.ipadel.info opgenomen te worden.

Merknamen, handelsnamen

iPadel, Padel Party en Quantum-Padel zijn handelsnamen. Alle rechten voorbehouden.

Quantum-Allergy®, Quantum-Share®, Quantum-Kids® en Quantum-Bodyscan® zijn merknamen of geregistreerde merknamen van de eigenaren van QTouch Trainingen. Alle rechten voorbehouden.

De namen iPadel, Padel Party en Quantum-Padel zijn sinds 2020 in gebruik als handelsnaam door Linda Menkhorst. Deze namen (met of zonder spaties/leestekens) daarvan mogen niet in handelsnamen, merknamen en domeinnamen gebruikt worden indien verwarring voor het publiek kan ontstaan. Bij het verzorgen van Padel activiteiten is hier altijd sprake van.

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen door iPadel zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden en te downloaden op www.ipadel.info/algemene_voorwaarden.html.

Versie

augustus 2020