Rechten

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal, worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van iPadel. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker van deze website zelf worden gebruikt.

Bronvermelding

De website bevat Nederlandse verhalen en evaluaties, verstrekt door deelnemers van activiteiten van iPadel en slechts bestemd voor de websites van iPadel. Tevens bevat deze website links naar overige informatie. Het is niet toegestaan om enige tekst over te nemen van deze website en onderliggende pagina's zonder schriftelijke toestemming. Indien schriftelijke toestemming door iPadel is verleend om informatie over te nemen, dient er altijd een duidelijke bronvermelding opgenomen te worden naar deze website met een goed functionerende link: "Informatie is met schriftelijke toestemming overgenomen van www.ipadel.info".

Auteursrechten

De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De gebruiker is verplicht aanwijzingen van iPadel omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen vrijheid van overname; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

Derden

Het Nederlands recht is van toepassing. Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijst iPadel u erop dat deze informatie wordt verstrekt door derden die op de betreffende website wordt genoemd. iPadel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze andere websites. Bij het eventueel ontstaan van conflicten door of voorkomende uit het gebruik of de inhoud van deze website, zal uiteraard eerst getracht worden om onderling tot een voor alle partijen aanvaardbare en positieve oplossing te komen.