Privacy

Vertrouwelijkheid

iPadel vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens van gebruikers van de website en deelnemers aan activiteiten van iPadel wordt omgegaan. Het uitgangspunt is dat de verstrekte persoonsgegevens bestemd zijn voor intern gebruik door iPadel en intern gebruik voor de padelvereniging waar de activiteiten uitgevoerd worden. Persoonlijke gegevens die aan iPadel worden verstrekt, worden uiteraard met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. iPadel kan de verstrekte persoonsgegevens vastleggen en verder verwerken.

Doel gegevens

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) geeft iPadel hierbij te kennen dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. iPadel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor en verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van de activiteiten en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.

Derden

De identiteit van de deelnemer wordt niet aan derden openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Er worden geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekt. Dit geldt niet voor door iPadel geselecteerde strategische partners (tennis- en padelverenigingen) dan wel dat deze gegevens nodig zijn in het kader van uit te voeren (opleidings-)overeenkomsten of administratieve verwerking door de accountant. iPadel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonlijke gegevens kunnen verzameld worden door ons of door derden (Smartsupp (video-opnames), Smartlook (chat), Google Analytics (clicks)) om onze website te verbeteren. Lees de respectievelijke websites om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Diverse derden ontvangen persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, zoals de drukkerij om certificaten af te drukken, postverwerking om producten te versturen, horeca om de lunch te verzorgen, (assistent)trainers/begeleiders om de lessen te verzorgen. Deze derden verwijderen de gegevens nadat de gewenste acties zijn uitgevoerd.

Automatisering

iPadel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. iPadel gebruikt YMLP, Facebook en Instagram voor het versturen van nieuwsbrieven en (automatische) marketing informatie. Door te klikken en een inschrijfformulier in te vullen, erken je dat de door je verstrekte gegevens worden overgedragen aan YMLP voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van YMLP.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

TPC Heiloo

iPadel geeft de basisgegevens (speelniveau, bereikbaarheid, wel/niet nieuwsbrief ontvangen, bereikbaarheidsinformatie, deelname aan activiteiten, niveau) van deelnemers door aan de vereniging in verband met vervolg activiteiten.

Verwerking gegevens

iPadel verwerkt de verstrekte gegevens voor statistische, interne en/of analytische doeleinden. iPadel behoudt het recht om de verstrekte gegevens te gebruiken voor informatie aan cursisten en belangstellenden die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven, over nieuwe workshops, evenementen en andere wetenswaardigheden die met iPadel te maken hebben. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden in het kader van de met de cursist gesloten activiteit overeenkomsten. Ingevulde evaluatieformulieren worden gebruikt om onze activiteiten en alles daaromheen te verbeteren.

iPadel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia, deelname activiteiten - onbeperkt, ivm kortingen.
Emailadres - ivm YMLP, kan zelf uitgeschreven worden

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten onze websites om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Je kunt via onze website media delen door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gegevens inzien

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda @ ipadel.info.
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Uitschrijven nieuwsbrief

Degene die geen prijs stelt op verdere informatie van iPadel kan zich afmelden door een mail te sturen naar linda @ ipadel.info of onderaan een nieuwsbrief zich uit te schrijven. Wijzigingen in dit privacyreglement kan door iPadel zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden.